Všeobecná pravidla Programu slev a bonusů restaurace Dublin bar


Věrnostní karta

Registrovaný držitel věrnostní karty (dále jen "Držitel karty") je oprávněn využívat slevy a/nebo výhody v rámci Programu slev a bonusů restaurace Dublin bar (dále jen "Program"), které jsou spojeny s příslušným druhem věrnostní karty.

Držitelem věrnostní karty se může stát každá fyzická osoba, která splňuje určené podmínky, souhlasí s těmito Pravidly a provede řádnou aktivaci karty dle příslušných pokynů na internetových stránkách www.dublinbar.eu. Za řádnou aktivaci karty se zejména považuje pravdivé a správné uvedení požadovaných osobních údajů. Do Programu se nemůže zapojit obchodní společnost ani jiná právnická osoba.

Administraci Programu garantuje společnost DAVID MUTL - RESTAURACE DUBLIN BAR (dále jen "DUBLIN BAR"), se sídlem Plandry 50, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČ: 87387069. Věrnostní karty jsou vlastnictvím společnosti DUBLIN BAR a mohou být použity jen dle podmínek Programu a v souladu s těmito Pravidly.

Aktivace karty

Věrnostní kartu obdrží zájemce v restauraci Dublin bar - meat & pizza restaurant, Nové Město 1104, 582 91 Světlá nad Sázavou, určené dle podmínek Programu pro vydávání příslušného druhu karty. Karta slouží zejména k evidenci plateb za konzumace v restauraci, na rozvoz, načítání bonusů za platby a jiné výhody vztahující se k Programu. Bez předložení platné věrnostní karty nelze provést evidenci provedené platby ani uplatnit bonus, převést na kredit, ani uplatnit jinou výhodu, která se k programu vztahuje.

Věrnostní karta je nepřenosná a je platná jen s podpisem Držitele karty. Karta nepředstavuje elektronický platební prostředek a slouží jen k evidenci plateb za konzumace uhrazené Držitelem karty v restauraci nebo při rozvozu. Tímto je vyjmuto použití převodu bodů na kredit.

K uplatnění slevy a/nebo využívání výhod Programu je nezbytné provést vstupní registraci na internetových stránkách https://www.dublinbar.eu/user-registration/. Registrací dojde k založení zákaznického účtu a k aktivaci karty. Registrací potvrzuje Držitel karty svůj souhlas s podmínkami Programu a těmito Pravidly. Karta bude držiteli vydána po zpracování údajů a nastavení věrnostního systému pro držitele, a to nejpozději do 48 hodin od registrace. Kartu si vyzvednete přímo v restauraci, viz adresa výše, nebo prostřednictvím rozvozu jídla, kdy Vám kartu předá řidič. Držitel karty se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to elektronicky na adresu dublinkarta@dublinbar.eu, písemně na uvedenou adresu výše, či osobně v restauraci.

Aktivace karty Držitelem musí proběhnout do 14 dní od zaslaného e-mailu o zařazení do Věrnostního programu. Pakliže tak Držitel neučiní, karta a ososbní údaje k ní budou smazány 15. den po neaktivování a nevyzvednutí si karty. Tím je dotknutý nárok Držitele na veškeré slevy a bonusy, které se Věrnostního programu týkají.

Druhy karet

Držitel karty získává exkluzivní nárok na postupování v žebříčku věrnosti, přičemž kritéria stanovená pro postup jsou uvedena níže. Slevy, výhody, bonusy k jednotlivým druhům karet jsou uvedeny v záložce https://dublinbar.eu/VIP

· Věrnostní karta

· Bronzová karta - 1000 BB

· Stříbrná karta - 3000 BB

· Zlatá karta - 5000 BB

Získávání bonus bodů (dále jen BB, nebo Bonus)

Držitel karty může v restauraci nebo při rozvozu požádat o evidenci uhrazené platby za konzumaci. Bonusy se načítají za každou platbu provedenou Držitelem karty. Výše útraty potřebná pro získání BB je uvedena v záložce https://dublinbar.eu/VIP. Bonus bude na zákaznický účet Držitele karty připsán vždy nejpozději prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

Necelé body se vždy zaokrouhlují dolů na celé číslo.

Jakoukoli platbu za konzumaci lze na zákaznický účet připsat, pouze pokud je při placení předložena platná věrnostní karta.

Na věrnostní kartu nelze načíst útratu za nákup dárkových poukázek, nápojů ani tabákových výrobků.

Aktuální celková výše (zůstatek) neuplatněných bonusů se zobrazí na účtence za každou konzumaci, případně bude zůstatek zaslán na e-mailovou adresu Držitele karty. Získané bonusy lze uplatnit pouze při předložení věrnostní karty.

Držitel dále rozumí, že použití peněžního zůstatku (dále jen "Kreditu") musí obsluze oznámit včas, již před platbou a u rozvozu musí tento požadavek vznést již při telefonické či on-line objednávce v poznámce.

Společnost DUBLIN BAR si vyhrazuje právo hodnoty bonusů kdykoli měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na internetových stránkách www.dublinbar.eu . Získané bonusy nejsou převoditelné a nelze je vyplatit v hotovosti, dědit ani jakkoli s nimi nakládat.

Na bonus, slevy nebo jiné výhody poskytované v rámci Programu nebo věrnostní karty není právní nárok. Pokud není v podmínkách Programu výslovně stanoveno jinak, slevy při uplatnění bonusů a jiné slevy nebo výhody poskytované v rámci Programu nebo věrnostní karty nelze sčítat ani je uplatnit současně s jinými slevami a výhodami nabízenými společností DUBLIN BAR. Držitel karty není oprávněn uplatnit slevy nebo výhody spojené s více věrnostními kartami současně.

V případě ztráty karty může zákazník zasláním e-mailu na adresu dublinkarta@dublinbar.eu , nahlásit její ztrátu a na základě nové registrace obdržet kartu novou. Body z odcizené nebo ztracené karty jsou převoditelné, a to za předpokladu, že držitel karty uhradí poplatek za ztrátu karty ve výši 100 Kč.

Reklamace

Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nemůže být brán zřetel.

DUBLIN BAR si vyhrazuje právo určit maximální i minimální výšku nákupu, za který budou připisovány body. DUBLIN BAR si dále vyhrazuje právo určit, na které výrobky se započítávání bodů nevztahuje. Aktuální seznam výrobků, na které se započítání nevztahuje nebo je naopak počet bodů navýšen v rámci krátkodobé podpory vybraných značek nebo produktů, naleznete na webových stránkách https://www.dublinbar.eu/VIP . Nasbírané body, které můžete proměnit za slevu na Váš další nákup, musí být čerpány tak, aby zůstatková hodnota nákupu byla minimálně 30% hodnoty účtu, a to za předpokladu, že jste držitelem Zlaté karty.

Vystoupení z Programu

Držitel karty může kdykoli požádat o zrušení své účasti v Programu, a to zasláním požadavku na adresu dublinkarta@dublinbar.eu a odevzdáním karty, s možností odeslání poštou na adresu: Dublin bar, Nové Město 1104, 582 91 Světlá nad Sázavou, osobně v restauraci na uvedené adrese či při rozvozu odevzdáním řidiči. Tím není dotknutý nárok Držitele karty si opakovaně věrnostní kartu založit, viz podmínky Aktivace karty.

Společnost DUBLIN BAR po doručení takového požadavku bez zbytečného odkladu zruší zákaznický účet a vymaže veškeré osobní údaje registrované Držitelem karty, čímž dojde k deaktivaci příslušné karty.

Společnost DUBLIN BAR si vyhrazuje právo ukončit účast v Programu kterémukoli Držiteli karty, pokud nebyla věrnostní karta použita déle než 24 měsíců. Tím je dotknutý nárok Držitele karty si opakovaně věrnostní kartu založit. Společnost DUBLIN BAR je dále oprávněna kdykoli zrušit zákaznický účet a deaktivovat kartu, zejména pokud Držitel karty:
- při registraci záměrně poskytl nepravdivé údaje;
- použil věrnostní kartu v rozporu s těmito Pravidly;
- zneužil výhody Programu nebo věrnostní karty;
- zneužil nebo jinak poškodil dobré jméno společnosti DUBLIN BAR.

Ukončením Programu nebo zrušením zákaznického účtu a deaktivací věrnostní karty se zároveň ruší všechny bonusy evidované na příslušném zákaznickém účtu.

Společnost DUBLIN BAR si dále vyhrazuje právo vymazat bodový zůstatek na nulovou hodnotu při žádné aktivitě Držitele karty po dobu 365 dní po sobě jdoucích.

Změny a ukončení Programu

O případných změnách v Programu bude Držitel karty informován prostřednictvím webových stránek www.dublinbar.eu, nebo e-mailem, případně písemně.

Společnost DUBLIN BAR si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla a/nebo podmínky Programu, zejména nabízené odměny, výhody, slevy, bonusy a nabídky v rámci Programu, nebo uvést v platnost nové podmínky, které nabývají platnosti vždy v den zveřejnění na internetových stránkách dublinbar.eu. Společnost DUBLIN BAR si dále vyhrazuje právo Program kdykoli ukončit bez udání důvodu.

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese dublinkarta@dublinbar.eu nebo na telefonu +420 774 081 904.

Podmínky odběru newsletteru

Svou registrací zákazník poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném

rozsahu za účelem zasílání elektronické pošty s obchodním sdělením, a to v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas zákazník poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán na adrese newsletter@dublinbar.eu. DUBLIN BAR prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas. Dále viz Pravidla pro souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Pravidla pro souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zákazník poskytne provozovateli tyto údaje:

• příjmení a jméno

• adresu

• telefonní číslo a e-mail

Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutím osobních údajů souhlasí zákazník se zasíláním nabídek zboží i služeb či prováděním marketingových průzkumů. Zákazník je oprávněn zúžit uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů, přičemž bere na vědomí, že pokud neposkytne souhlas se zpracováním jména a příjmení, města, telefonního čísla a e-mailu, pak nemůže být zařazen do uvedeného věrnostního programu. Na základě poskytnutých údajů bude zákazníkovi vystavena věrnostní karta. Karta je vedena na konkrétní jméno konkrétního zákazníka a může být použita pouze v souladu s aktuálně platnými Pravidly. Provozovatel může účely používání věrnostní karty dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat doplněním Pravidel.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným zpracováním vlastními zaměstnanci, prostředky výpočetní techniky. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické podobě s přístupem třetích osob pouze na základě smluvního vztahu o ochraně osobních údajů a důvěrných informací. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti. Nevyžádá‐li si zákazník zrušení registrace, má se za to, že s doplněnými Pravidly souhlasí. Poučení o právech podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Požádá‐li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Obsahem informace je vždy sdělení o:

a) účelu zpracování osobních údajů;

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že společnost jako správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou‐li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je‐li uvedená žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví‐li správce nebo zpracovatel žádosti klienta, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad). Uvedený postup nevylučuje, aby se klient obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Došlo‐li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

TATO PRAVIDLA PROGRAMU JSOU PLATNÁ OD 13. 8. 2020.

*Body jsou načítány pouze za pokrmy, nikoliv za nápoje a dárkové poukázky