VOP restaurace

Všeobecné obchodní podmínky

Restaurace
Restaurační zařízení uzavírá se zákazníkem kupní smlouvu, kdy oba smluvní subjekty musí naplnit práva a povinnosti platící z těchto podmínek a z podmínek stanovených zákonem Občanského zákoníku §616.

Restaurační zařízení se touto smlouvou zavazuje dodat objednané zboží, produkty, tak jak byly slovně, elektronicky, či písemně předem dojednány ze stranou kupujícího.

Restaurační zařízení je povinno dodržet hygienické postupy HCCP a dodat objednávku v bezvadném stavu.

Restaurační zařízení je povinno dodržet maximální hygienické standardy i ve vnitřních a venkovních prostorách pro zákazníky, tak jak je maximálně možno. 

Obsluha restaurace se snaží v maximální míře být nápomocná zákazníkovi a snaží se k němu chovat uctivé chování. 

Příprava pokrmů může být časově náročná a musí se tak počítat s minimální dobou přípravy 30 minut. Tato doba může v návaznosti na vytíženost restaurace být překročena, ovšem vždy na to musí obsluha upozornit. 

Zákazník 

Zákazník je povinen dodržovat předpisy dané restaurací a to zejména dodržovat hygienu u stolu i na sociálních zařízeních pro zákazníky určené. Neničit, ani jinak znehodnocovat vybavení v majetku restaurace. Své chování držet ve společensky únosné míře a být korektní k ostatním hostům i obsluze. 

V případě, že zákazník, či nezletilé osoby a domácí mazlíčci, za které je právně zodpovědný zničí, či jinak poškodí majetek restaurace, je zákazník povinen uhradit úměrnou hodnotu tohoto vybavení. 

Zákazník je povinen řídit se pokyny obsluhy restaurace a v případě, že s nimi nesouhlasí, může objekt okamžitě opustit. 

Pakliže zákazník bude vykazovat známky agresivity, či krajně nevhodného chování, bude obsluhou požádán k opuštění prostor restaurace. V případě, že obsluze nebude vyhověno, bude na místo přivolána Policie České republiky, které bude podrobně popsána situace, ke které byla přivolána a zákazník bude předán do jejich rukou k dořešení dané věci.

Zákazník bere na vědomí, že vstupem do restauračních prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem, který je zapsán u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a jako takový může být záznam použit jako důkazní materiál v dané věci.  

Sortiment

Aktuální sortiment restaurace je vždy uveden na webových stránkách www.dublinbar.eu/menu, v papírové verzi jídelního, vinného a nápojového lístku. 

Zákazník musí brát zřetel, že veškeré pokrmy z menu restaurace jsou připravovány, jako celek a to až po objednání daného pokrmu zákazníkem. Z toho důvodu je minimální doba přípravy 30 minut. Tento čas se může prodlužovat v závislosti na vytížení restaurace v daný moment a to včetně rozvozu! Pakliže je vytíženost objednávek větší a tím pádem není restaurace schopna dodržet minimální čas výroby, uvedený výše, měla by ho obsluha o této skutečnosti informovat. V případě, že zákazníkovi doba přípravy nebude vyhovovat, má právo od smlouvy odstoupit, viz REKLAMACE popsána níže. 

Gramáže a průměry jsou vždy uvedeny v syrovém stavu, není-li dáno jinak. U pizz je možnost objednání pizzy "na půl" , avšak zákazník bere na vědomí, že každá polovina dané pizzy z menu je účtována za 70% původní částky daného výběru. Poloviční porce jsou možné pouze u příloh a to za účtovanou cenu 70% z původní částky.

Jakákoli změna (přídavek, příloha atd.) je vždy účtována navíc! V případě, že si nepřejete nějakou surovinu v daném pokrmu, můžete ji vynechat, ale konečná cenu zůstává neměnná!

Platba

Platbu lze učinit v hotovosti nebo platební kartou. Nelze uskutečnit platbu papírovými ani elektronickými stravenkami. Platba se uskutečňuje na místě. 

Zákazník je povinen uhradit danou částku po vyzvání obsluhy, aby tak činil. V případě může uplatnit reklamace i na účtovanou sumu, dle splnění podmínek popsaných níže. 

Platbu lze učinit i předem zakoupeným dárkovým voucherem, který je nabitý na určitou nominální hodnotu, zpravidla 300, 500, 1000 Kč. Tyto vouchery lze koupit v restauraci u obsluhy, nebo při objednávce rozvozu. Na jeden založený účet lze použít jeden voucher o dané nominální hodnotě. Lze jej využít na veškerý sortiment v aktuální nabídce restaurace. V případě, že daný účet má hodnotu nižší, než je hodnota použitého voucheru, rozdíl v ceně se zákazníkovi nevrací. V opačném případě zákazník doplatí zbytek dlužné částky výše uvedenými způsoby (hotovost, platební karta). Pakliže zákazník chce voucher využít, je nutné tuto skutečnost oznámit obsluze neprodleně! Následně sám voucher načíst na čtecí zařízení, nebo ho předal obsluze k načtení. Vouchery mají vždy omezenou platnost, zpravidla 365 dní. V případě, že voucher propadne, nelze požadovat na restauraci finanční náhradu, ani jinak kompenzovat. 

Možnosti slev.

Zákazník má možnost se zapojit do VIP systému, kompletní vysvětlení a podmínky programu najdete na www.dublinbar.eu/VIP, podmínky na www.dublinbar.eu/vip/VOP

Reklamace 

Je-li zákazník s dodaným produktem nespokojený, má právo nárokovat reklamaci a to buď uvedením daného do původně sjednaného, výměnou, nebo vrácením finančních prostředků, již zaplacených. Jelikož se jedná zejména o produkty určené k okamžité spotřebě, nemůže být brán zřetel na reklamace, které nebyly oznámeny neprodleně. Výše uvedené se jedná o objednaný produkt, který pochází přímo z výroby restaurace a to baru, nebo kuchyně. Jiné podmínky pak latí pro tzv. pře-prodávané produkty, které nejsou výrobkem restaurace. V případě, že se jedná o reklamaci pře-prodávaných výrobků, typicky: alkoholické a nealkoholické nápoje ve skleněných lahvích, či PET lahvích, na které má zákazník ze zákona též právo reklamovat zboží a to z důvodů, zejména - prošlá lhůta spotřeby, vada nápoje, či porušený obal. Zákazník tento výrobek podá obsluze k reklamaci a ve většině případů mu bude nápoj nahrazen novým, tím samým bezvadným zbožím, či mu budou vráceny finanční prostředky, již zaplacené, nebo se zboží zákazníkovi nebude připisovat na jeho otevřený účet. Zákazník může reklamovat i již zaplacený účet, který neodpovídá předem domluvené ceně. Výsledná cena musí odpovídat té v jídelním a nápojovém lístku. Účtenka nesmí obsahovat poplatky, na které nebyl předem upozorněn, respektive takové poplatky není zákazník povinen platit. 

V případě dlouhého čekání lze požadovat slevu nebo od smlouvy odstoupit a odejít. Pokud je v lístku doba přípravy přímo uvedena nebo vám ji sdělila obsluha, nesmí ji restaurace překročit. V ostatních případech musí být přiměřená složitosti objednávky.

- podmínky reklamace:

  • Zákazník musí uplatnit reklamaci nejpozději v čase, kdy mu byl pokrm, nebo nápoj dodán a měl možnost ho již ochutnat.
  • Reklamovaný produkt musí být buď reklamovaný celý, nebo z něj musí chybět maximálně 1/3 daného pokrmu, či nápoje. Nemůže se brát zřetel na reklamaci, kdy již není téměř co reklamovat!
  • Čas dodání objednané služby byl neadekvátní tomu, co sdělila obsluha, či bylo popsáno v jídelním lístku.
Podmínky rozvozu ZDE